• AKTYWIZACJA I PRACA
  Bezpłatne kursy zawodowe szyte na miaręProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

O Projekcie

Projekt „Aktywizacja i praca" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 7. Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. - 31.03.2019 r.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 140 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (os. bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo) zamieszkujące (w rozumieniu KC) na terenie 5 powiatów woj. opolskiego tj. prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego (w tym min. 20% uczestników projektu to mieszkańcy terenów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej z ww. powiatów tj. gminy - Domaszowice, Kietrz, Baborów, Lubrza, Biała, Korfantów, Świerczów, Lubsza, Branice, Kamiennik, Łambinowice.) Wśród ww. grupy 140 osób znajdzie się: 60 kobiet, 8 osób niepełnosprawnych, 20 osób o niskich kwalifikacjach, 17 długotrwale bezrobotnych oraz 35 osób powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu zapewniamy kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników, a także do potrzeb regionalnego rynku pracy:

W związku z realizacją projektu 90 osób zostanie skierowanych na 3 miesięczne staże w firmach na terenie województwa opolskiego. Docelowo 75 uczestników projektu znajdzie zatrudnienie.

 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu

  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym celem zidentyfikowania potrzeb Uczestników w zakresie wsparcia, jakie ma być mu udzielone w ramach projektu.

 • Pośrednictwo pracy

  będzie miało na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze odpowiedniej oferty pracy dla Uczestnika, jak także skojarzenie danego Uczestnika z pracodawcą, któremu będzie on odpowiadał.

 • Szkolenia zawodowe

  szyte ma miarę potrzeb i możliwości - na podstawie wspólnej rozmowy z uczestnikiem oraz przeprowadzonej oceny specjalista będzie proponował zakres kursów zawodowych zgodnych z oczekiwaniami, potrzebami oraz dotychczasowym doświadczeniem Uczestnika. Ostateczną decyzję o wyborze zawodu podejmą wspólnie Doradca oraz Uczestnik. W ramach szkolenia oferujemy stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. • Płatne 3 miesięczne staże zawodowe

  celem stażu zawodowego u przedsiębiorcy jest nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Przy doborze stażu będą brane pod uwagę zarówno dotychczasowe kwalifikacje jak i kwalifikacje zdobyte w ramach projektu. W ramach stażu oferujemy stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Rekrutacja

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:

 • osoba bezrobotna, w tym osoba długotrwale bezrobotna lub osoba bierna zawodowo
 • miejsce zamieszkania na terenie województwa opolskiego (140 osób) na terenie powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, w tym 28 osób (co najmniej 20 % UP w projekcie) to osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej z ww powiatów tj.gminy - Domaszowice, Kietrz, Baborów, Lubrza, Biała, Korfantów, Świerczów, Lubsza, Branice, Kamiennik, Łambinowice;
 • wiek ukończone 29 lat (tj. w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie);

Dodatkowo Beneficjenci projektu powinni przynależeć do co najmniej jednej z następujących grup:

 • osoba długotrwale bezrobotna
 • osoba niepełnosprawna
 • osoba o niskich kwalifikacjach
 • kobieta
 • osoby powyżej 50. r.ż.

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria. Szczególnie mocno zachęcamy do rekrutacji kobiety, osoby niepełnosprawne oraz kandydatów 50+, którzy znajdują się w gorszej sytuacji w dostępie do szkoleń.

Szczegóły w regulaminie.


JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Formularz rekrutacyjny należy przesyłać mailem pod adres: aktywizacja.praca@jpmcg.pl.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 881 208 722 lub poprzez kontakt mailowy: aktywizacja.praca@jpmcg.pl.

Dokumenty do pobrania

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz przesłania formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: aktywizacja.praca@jpmcg.pl.

Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (plik do pobrania)
 • Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania)
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (plik do pobrania)
 • Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów udziału w Projekcie (plik do pobrania)
 • Zobowiązanie do przekazania informacji dotyczących sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (po 4 tygodniach) (plik do pobrania)
 • Zobowiązanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w Projekcie
  (po 3 miesiącach) (plik do pobrania)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (plik do pobrania)

Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę projektu przedkłada:

 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy o figurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych (jeśli dotyczy)
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

O J&P Moritz Consulting Group

Firma szkoleniowa J&P Moritz Consulting Group to zespół, który posiada jeden wspólny cel - oferowanie aktualnym i potencjalnym klientom szkoleń na najwyższym poziomie. Wierzymy w zarządzanie poprzez wiedzę, dlatego też pomagamy wszystkim zainteresowanym rozwijać swoje kompetencje. Robimy wszystko by Nasze szkolenia uwzględniały zmieniające się potrzeby rynkowe.

Nasza kadra trenerów to nie tylko specjaliści w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim praktycy o bogatym doświadczeniu. A ich umiejętność dzielenia się swoją wiedzą to podstawowe kryterium selekcji naszej kadry wykładowców. Wspieramy naszych Klientów w wyznaczaniu i realizowaniu nowych standardów, prowadzących do podniesienia konkurencyjności. Naszym celem jest nowoczesne uczenie skutecznego działania nastawionego na realizację celów biznesowych. Rozwijamy kompetencje zawodowe przy zachowaniu pełnego życzliwości spojrzenia na sprawy kontaktów międzyludzkich.

Aktualności

2 września 2019

Harmonogram wsparcia - IPD - 09.09.2019 - 17.09.2019 plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - IPD - 12.09.2019 - 19.09.2019 plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - IPD - 12.09.2019 - 21.09.2019 plik do pobrania

5 lipca 2019

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - IPD - plik do pobrania

29 czerwca 2019

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - IPD - plik do pobrania

28 czerwca 2019

Harmonogram szkolenia - Recepcjonistka w branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - plik do pobrania

Harmonogram wsparcia - IPD - plik do pobrania

12 lutego 2019

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - plik do pobrania

11 stycznia 2019

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - plik do pobrania

11 grudnia 2018

Harmonogram wsparcia - pośrednictwo pracy - plik do pobrania

9 lutego 2018

dotyczące wynajmu pomieszczeń na potrzeby:

 • przeprowadzenia Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 • przeprowadzenia pośrednictwa pracy,

w ramach realizacji projektu pn. "Aktywizacja i Praca" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, nr wniosku o dofinansowanie RPOP.07.02.00-16-0068/16.

Dane zamawiającego

J&P MORITZ CONSULTING GROUP Jacek Poproch
ul. Górczewska 53,
01-401 Warszawa
NIP: 8721365836
REGON: 180564013

Poszukujemy sal zlokalizowanych na obszarze 5 powiatów woj. opolskiego, tj. prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego.

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: aktywizacja.praca@jpmcg.pl, pocztą lub dostarczona osobiście do biura projektu do dnia 16.02.2018r. do godz. 15.00.

Szczegóły i dokumentacja na złożenie oferty – do pobrania w załączniku - pobierz załącznik.

J&P Moritz Consulting Group

ul. Koraszewskiego 8-16, pok.208
45-011 Opole

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00